1

Zásady zpracování osobních údajů

Kontrapunkt, z.ú. je nezisková organizace, která se zabývá pořádáním kulturních a komunitních akcí ve městě Hradec Králové a jeho okolí. Ochranu a důvěrnost všech osobních údajů, se kterými přijdeme do styku, považujeme za důležitou. Osobní údaje zpracováváme v souladu s platnou právní úpravou v nejužším možném rozsahu, a to se záměrem účelně zabezpečit naši činnost

Účelem tohoto dokumentu je seznámit subjekt údajů se se zásadami zpracování jeho osobních údajů.

Tento dokument je účinný od 1. 5. 2018. Správce je oprávněn dokument v případě potřeby aktualizovat.

 

Správcem osobních údajů ve smyslu tohoto dokumentu je kontrapunkt, z.ú., se sídlem třída Karla IV. 714/5, 500 02 Hradec Králové, IČ: 269 98 939.

Kontaktní údaje na Správce: Karla Hynka Máchy 733, 500 02 Hradec Králové, barbora@kontrapunkt.cz.

Aktivity správce: Správce je pořadatelem či spolupořadatelem následujících akcí a festivalů: Open Air Program (červen), Jazz Goes To Town / Jazz jde městem (říjen), Galerie Podchod/Walk Thru Gallery/WTG  (celoročně), Královéhradecký architektonický manuál (KAM).

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby; Osobním údajem je například e-mail, mobilní telefon. Osobním údajem může být i údaj o nákupní preferenci ve spojení s příjmením.

Subjekt je fyzická osoba, jejíž Osobní údaje jsou zpracovávány dle tohoto dokumentu.

Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává Osobní údaje pro Správce.

Účel zpracování je důvod, proč Správce Osobní údaje zpracovává. Účel je vždy určitý, výslovně vyjádřený a oprávněný.

Rozsah zpracování je stanovení konkrétních Osobních údajů, které jsou zpracovávány, například jméno a příjmení.

Oprávněnými zájmy Správce jsou zejména prezentace a propagace Správce a jeho aktivit, zajištění chodu a fungování Správce a jeho Aktivit, včetně financování, s čímž souvisí nutnost uchování záznamů jako podkladů pro vyúčtování grantů, účetnictví apod.; dále plnění povinností stanovených platnými právními předpisy.

 

Účely zpracování Osobních údajů

Zasílání newsletterů

Pokud Subjekt udělí Správci souhlas se zasíláním newsletterů, budou jeho Osobní údaje zpracovávány na základě žádosti Subjektu, resp. na základě udělení souhlasu, nebo oprávněného zájmu Správce. Subjekt je zařazen do databáze pro přímý marketing. Souhlas Subjektu může být kdykoli odvolán.

Tento účel spočívá v zasílání newsletterů (emailů) zahrnujících informace o Aktivitách Správce, včetně připravovaných akcí a obchodních sdělení.

Za účelem zasílání newsletterů jsou Osobní údaje zpracovávány v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, a to po dobu neurčitou, nejdéle však do odvolání souhlasu ze strany Subjektu nebo oprávněných námitek proti takovému zpracování.

K zasílání newsletterů Správce využívá internetovou službu ecomail.cz. Tato služba je ve vztahu ke Správci v postavení Zpracovatele osobních údajů. Svou činnosti vykonává dle vlastních Zásad zpracování osobních údajů.

Přihláška divadelního představení na festival Open Air Program

Osobní údaje Subjektu jsou zpracovávány jako přihlášky do programu festivalu Open Air Program, pokud není jeho divadelní představení vybráno. Je-li představení vybráno, jsou Osobní údaje Subjektu následně zpracovávány dle pravidel pro Akreditace.

Účelem zpracování je zařazení subjektu a jeho přihlášeného divadelního představení do databáze, ze které budou divadelní představení vybírána k zařazení do programu festivalu Open Air Program.

Právním titulem pro tento účel (do sestavení programu festivalu Open Air Program) je souhlas Subjektu. Pro účely archivace pak také oprávněné zájmy Správce, pokud tento účel není pokryt smlouvou uzavřenou mezi Subjektem a Správcem (nebylo-li představení Subjektu vybráno). Souhlas může Subjekt údajů kdykoli odvolat.

Za účelem přihlášky divadelního představení na festival Open Air Program jsou Osobní údaje zpracovávány v elektronické podobě po dobu pěti let v následujícím rozsahu:

  • Údaje o subjektu podávajícím přihlášku (je-li subjektem fyzická osoba): jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo účtu, emailová adresa, telefonní spojení.
  • Kontaktní osoba oprávněná jednat jménem přihlašujícího subjektu ohledně účinkování na festivalu: jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní spojení.
 

Skutečnost, že poskytnutí osobních údajů je zákonným nebo smluvním požadavkem

V případě, že Osobní údaje Správce zpracovává za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy, je Subjekt povinen je poskytnout. Bez jejich poskytnutí vzniká nemožnost uzavření a plnění smluv mezi Subjektem a Správcem.

V případě poskytnutí údajů, které jsou smluvním požadavkem a následného odvolání takového souhlasu, Správce zastaví veškeré zpracovatelské činnosti.

Osobní údaje jsou zpracovávány v následujícím rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození, číslo účtu.

 

Zpracovatelé

Subjekt bere na vědomí, že Správce využívá ke splnění daného účelu Zpracovatele. Zpracovatelé mají v nezbytném rozsahu přístup k Osobním údajům Subjektů, a to za účelem plnění úkolů, kterými je pověřil Správce.

Jedná se o Zpracovatele z následujících kategorií: osoby zpracovávající účetnictví a právní služby, osoby zabývající se internetovým marketingem a online prezentací Správce.

 

Odvolání souhlasu, podání námitek

Kontaktní údaje Správce výše uvedené může Subjekt využít pro odvolání souhlasu se správou Osobních údajů či za účelem podání námitek. Námitky se podávají proti zpracování osobních údajů, proti provádění přímého marketingu a proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce.

Správce bude na každou žádost reagovat neprodleně, nejdéle do 14 dnů.

 

Poučení o právech Subjektu

Subjekt údajů má právo být informován o zpracování jeho Osobních údajů. Tím se rozumí zejména informace o účelu zpracování, totožnosti Správce, o jeho oprávněných zájmech atd.

Mezi další práva Subjektu patří právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, resp. doplnění, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

 

Zabezpečení osobních údajů

Veškeré Osobní údaje jsou zpracovávané elektronicky jsou uloženy na datových úložištích poskytovaných společností Google Inc.

Osobní údaje zpracovávané ve hmotné (papírové) podobě jsou uloženy na adrese společnosti EKUS HK, s.r.o., IČ 05140951, na adrese Velké nám. 32/40, 500 03 Hradec Králové, která pro Správce vykonává účetnické činnosti.

 

Osobní a další údaje návštěvníků Akcí

Návštěvníci a diváci Akcí pořádaných Správcem berou na vědomí, že při nich dochází k fotografování či natáčení. Vyjadřují souhlas s tím, že při tom může dojít k zachycení jejich podoby způsobem umožňujícím jejich identifikaci. Zároveň udělují souhlas s tím, že Správce může dokumentaci Akce využít pro potřeby propagace Správce a své činnosti (Licence). Licence je udělena jako bezplatná bez omezení časem, rozsahem a místem, a to pro všechny druhy užití, samostatně i ve spojení s autorskými díly či uměleckými výkony třetích osob. Správce je oprávněn Licenci poskytnout třetím osobám. V případě, že Návštěvníci a diváci Akcí nesouhlasí se zveřejněním materiálů, na nichž je zachycena jejich podoba, jsou oprávněni kontaktovat Správce prostřednictvím emailové adresy pr@openairprogram.cz.

Správce v souvislosti s prodejem, odbavováním a dalším nakládáním se vstupenkami na Akce jím pořádané nezpracovává osobní údaje. Osobní údaje při nákupu a prodeji vstupenek na Akce zpracovává výlučně poskytovatel těchto služebm společnost goout.net, který je vykonává v souladu se svými Zásadami zpracování osobních údajů.

Dostávejte důležité novinky jako první